Nghiệm thu PCCC là gì và quy trình thực hiện

Nghiệm thu PCCC (Phòng cháy và chữa cháy) là thủ tục quản lý hành chính được thực hiện bởi Cơ quan cảnh sát PCCC để đảm bảo rằng các công trình bắt buộc thực hiện thủ tục này sau khi hoàn thành các phần liên quan. Nghiệm thu PCCC bao gồm kiểm tra, đánh giá và chấp nhận các công trình về PCCC. Trong đó, việc kiểm tra và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy là một phần quan trọng trong quá trình nghiệm thu tổng thể công trình.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Thông báo nghiệm thu: Cá nhân hoặc tổ chức nộp văn bản thông báo cho Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC) để thông báo về việc hoàn thành công trình và sẵn sàng cho nghiệm thu PCCC. Nếu có ủy quyền, văn bản ủy quyền cần được kèm theo. Cán bộ tiếp nhận sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thông báo. Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày tết và lễ.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật về PCCC.

Bước 3: Kiểm tra nghiệm thu: Các bước kiểm tra bao gồm kiểm tra hồ sơ nghiệm thu và kiểm tra thực tế theo lịch trình của Cục Cảnh sát PCCC.

Nhận kết quả: Sau 7 ngày kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, cá nhân hoặc tổ chức đến nơi nộp văn bản thông báo để nhận kết quả nghiệm thu.

Hồ sơ nghiệm thu:

Hồ sơ nghiệm thu cần bao gồm các thành phần sau:

  • Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC từ cơ quan Cảnh sát PCCC.
  • Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phương tiện và thiết bị PCCC đã được lắp đặt.
  • Biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể của hệ thống PCCC.
  • Bản vẽ hoàn công hệ thống PCCC phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt.
  • Tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng hệ thống PCCC.
  • Văn bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống, thiết bị PCCC.

Nghiệm thu PCCC là quy trình quản lý hành chính để kiểm tra và đánh giá sự tuân thủ các quy định về PCCC trong các công trình. Quy trình này bao gồm các bước thông báo nghiệm thu, chuẩn bị hồ sơ, kiểm tra nghiệm thu và nhận kết quả. Hồ sơ nghiệm thu cần chứng minh tính hợp lệ của hệ thống PCCC trong công trình.