Quy chuẩn Phòng cháy chữa cháy được sửa đổi sẽ ban hành ở trong tháng 10 này

Theo Bộ Xây dựng, Quy chuẩn Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình đã hoàn thành tất cả các bước cần thiết và đã được cơ quan chuyên môn đánh giá. Dự kiến, quy chuẩn sẽ được chính thức ban hành vào tháng 10 năm 2023.

Trả lời các yêu cầu của cử tri tại Thái Nguyên, Bộ Xây dựng đã làm rõ về các quy định liên quan đến phòng cháy chữa cháy. Bộ này cho biết: “Hiện tại, quy chuẩn sửa đổi đã hoàn thành tất cả các bước cần thiết và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Dự kiến quy chuẩn sẽ được chính thức ban hành vào tháng 10 năm 2023.”

Về quy định về sơn chống cháy, Bộ Xây dựng cho biết rằng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06 về an toàn cháy cho nhà và công trình không chứa quy định về sơn chống cháy trong tất cả các phiên bản.

Việc kiểm định và nghiệm thu sơn chống cháy sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 79 năm 2014, Nghị định 136 năm 2020 về hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy, cũng như Quy chuẩn QCVN 03:2021/BCA về Phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Theo Bộ này, vào ngày 14/4/2023, Cục Cảnh sát PCCC &CNCH đã hướng dẫn về việc giải quyết khó khăn và rà soát công việc đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Đối với các trường hợp đã kiểm định sơn chống cháy theo Nghị định số 79 năm 2014 cho từng công trình cụ thể, tiến trình thi công và nghiệm thu sơn chống cháy sẽ được tiếp tục dựa trên chứng chỉ kiểm định sơn chống cháy đã có.

Trong trường hợp đã thi công sơn chống cháy nhưng chưa kiểm định, thì kiểm định bổ sung có thể được thực hiện theo quy định của Nghị định số 136 năm 2020.

Trường hợp thi công sơn chống cháy nhưng kiểm định không đạt yêu cầu, nếu không được chấp nhận điều chỉnh, có thể lựa chọn sử dụng các loại sơn chống cháy khác đạt chất lượng để thay thế sơn chống cháy đã thi công hoặc áp dụng các biện pháp bảo vệ khác.

Về hệ thống cấp nước chữa cháy, Bộ Xây dựng cho biết rằng các quy định về hệ thống cấp nước chữa cháy nằm trong TCVN 2622:1995 về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình, và từ năm 2020, phiên bản QCVN 06 do Bộ Xây dựng ban hành đã mở rộng phạm vi áp dụng về cấp nước chữa cháy tại phần 5 Cấp nước chữa cháy (QCVN 06).

Về hạ tầng cấp nước chữa cháy, Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 04 vào năm 2009 hướng dẫn các địa phương về hạ tầng cấp nước chữa cháy. Bộ Xây dựng xác nhận rằng các quy định về cấp nước chữa cháy là đầy đủ.

Đối với các sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn về Phòng cháy chữa cháy, Cục Cảnh sát PCCC &CNCH đã cung cấp hướng dẫn tại văn bản số 1091, ngày 14/4/2023.

Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã giao cho Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì rà soát và sửa đổi QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình. Điều này nhằm đảm bảo rằng quy định phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam và cung cấp các quy định cụ thể hơn để dễ dàng áp dụng cho các loại công trình khác nhau, đồng thời đảm bảo các nguyên tắc cơ bản về phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình.

Trước đây, cử tri đã đề xuất cần xem xét và giải quyết các vấn đề liên quan đến các quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy. Cử tri cho rằng, quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD về PCCC đã được ban hành vào năm 2010 và sửa đổi vào năm 2022, có hiệu lực từ ngày 16/1/2023 nhưng không có hướng dẫn về quy chuẩn sơn chống cháy và không có quy định về hệ thống cấp nước chữa cháy. Đối với các sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, không cần thiết phải kiểm định lại khi được lắp đặt.