Trang chủ

/

Tin tức

/

TRUNG TÂM R&D SAMSUNG

TRUNG TÂM R&D SAMSUNG

TRUNG TÂM R&D SAMSUNG

Hạng mục công việc: Cung cấp 13,000kg chất chữa cháy cho hệ thống HFC-227ea (FM-200)

Một số hình ảnh khác:

Tin tức khác

Hạng mục công việc: + Tư vấn, thiết kế hạng mục PCCC, lắp đặt hệ thống HFC-227ea (FM-200) + Cung cấp 22,000kg chất khí cho hệ thống HFC-227ea (FM-200) + Cung cấp hệ thống bình tự động kích hoạt SMS-227
Hạng mục công việc: Cung cấp 13,000kg chất chữa cháy cho hệ thống HFC-227ea (FM-200)
Tư vấn, thiết kế hạng mục PCCC, lắp đặt hệ thống SMS-227

Tin nổi bật

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart
Liên hệ